Procedures omtrent onze dienstverlening

De procedures omtrent onze dienstverlening

Gedragscode
Waar in het verleden de “eer van de stand” en de “verrichtte arbeid en de deskundigheid” van de accountants als waarborg voor ethisch gedrag en professionele zorgvuldigheid golden, omvat de huidige wet- en regelgeving inmiddels een grote hoeveelheid ingewikkelde regels (de wet, verordeningen, nadere voorschriften) die regelmatig wijzigen.

Het beleid van NBC eMGé is uiteraard om te werken in overeenstemming met die regelgeving, hoe ingewikkeld die ook is. De basisprincipes zijn vastgelegd in een gedragscode (ethische uitgangspunten); nadere uitwerking daarvan, heeft plaatsgevonden in het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In die handboeken zijn onder meer instructies, voorbeelden en procedures opgenomen die het mogelijk maken om aan alle vaktechnische voorschriften te voldoen.

De gedragscode is een instrument voor de directie om te voorkomen dat onze organisatie of haar medewerkers betrokken raken bij strafbare feiten en/of wetsovertredingen die het vertrouwen dat in onze organisatie wordt gesteld zouden kunnen schaden.

Sanctieregeling
Overtredingen van de in de gedragscode geformuleerde principes kunnen aan één van de directieleden worden gemeld of aan onze compliance officer. Overtredingen zullen afhankelijk van de aard van de melding, door de directie worden gesanctioneerd.

Klachtenregeling 
Indien iemand binnen of buiten de organisatie van mening is dat bovenstaande uitgangspunten in onvoldoende mate worden nageleefd, dan kan deze gebruik maken van de klachtenprocedure.

Algemene voorwaarden NBC eMGé