Gedragdscode

U bevindt zich hier:

Gedragscode NBC eMGé

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet, de verordeningen en de voorschriften van de beroepsorganisaties.

In onze dienstverlening wordt de Verordening Gedragscode van NBA in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze Gedragscode worden basisprincipes voorgeschreven voor onze dienstverlening.

De basisprincipes zijn:

 • Integriteit
 • Objectiviteit
 • Deskundigheid
 • Zorgvuldigheid
 • Geheimhouding
 • Professioneel gedrag

We verlenen onze professionele diensten in overeenstemming met bovenstaande basisprincipes die in het beleid c.q. handboeken van NBC eMGé zijn opgenomen.

Voor onze accountantsorganisatie betekent dit concreet:

 • We zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
 • We accepteren en betalen geen steekpenningen.
 • We bieden alleen die diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen.
 • We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
 • We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen.
 • We bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid.
 • Wanneer dat nodig is uit hoofde van de complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met onze interne richtlijnen voor consultatie.

Sancties
Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.